Zakładanie Spółdzielni Socjalnej krok po kroku

Krok I Zebranie grupy założycielskiej + decyzja o założeniu spółdzielni socjalnej + pomysł na jej działalność

Gdy mamy już grupę założycielską (minimum 5, maksimum 50 osób fizycznych (chyba że spółdzielnia socjalna powstaje z przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych) lub 2 osoby prawne - organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne). W pierwszej kolejności należy podjąć - oczywiście świadomą - decyzję o założeniu spółdzielni socjalnej. Należy również mieć pomysł na działalność tej spółdzielni. Pamiętajmy o wyznaczonych w nowelizacji ustawy o spłdzielniach socjalnych (z 7 maja 2009 r.) proporcjach w liczbie członków założycieli - co najmniej 50% członków zaożycieli musi pochodzić z grupy osób "zagrożonych wykluczeniem społecznym" (są to osoby wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych). Oczywiście osoby te muszą posiadać stosowne zaświadczenia potwierdzające ich status (wzory tego typu zaświadczeń - patrz Krok IV).

Krok II Napisanie statutu

załącznik: wzór przykładowego statutu spółdzielni socjalnej 

Krok III Zwołanie Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) członków spółdzielni.

Następnie organizujemy zebranie założycielskie, podczas którego wybieramy przewodniczącego 
zebrania - odpowiedzialnego za poprowadzenie dalszej części spotkania oraz sekretarza zebrania.
Obecni na zebraniu członkowie założyciele spółdzielni socjalnej powinni podjąć kilka niezbędnych
uchwał, do których należy uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej. Następnie wszyscy
członkowie powinni zapoznać się z projektem Statutu Spółdzielni Socjalnej oraz przeprowadzić
dyskusje na jego temat, podczas której można zgłaszać ewentualne uwagi. Kiedy wszelkie
wątpliwości - związane ze statutem - zostaną rozwiane następuje jego podpisanie przez wszystkich
członków założycieli spółdzielni i podjęcie uchwały o przyjęciu statutu. Dalsza część zebrania
skupia się już przede wszystkim na wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz wszystkich organów
spółdzielni, o których mówi statut, a których wybór leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Wybory każdorazowo powinny być zakończone podjęciem odpowiedniej uchwały, np. uchwałą
o powołaniu komisji skrutacyjnej lub uchwałą o powołaniu zarządu. Należy pamiętać
o sporządzeniu protokołu z zebrania, który podpisują wybrani na jego początku: przewodniczący z
sekretarzem oraz o liście obecności wszystkich obecnych członków założycieli, którą podpisują osobiście.

Osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną organizują zebranie założycielskie na którym:

• sporządzają listę obecności zebrania założycielskiego, 

załącznik: lista członków założycieli

• podejmują uchwałę o wyborze komisji skrutacyjnej, 

załącznik: uchwała o powołaniu komisji skutacyjnej

• podejmują uchwałę o powołaniu Spółdzielni Socjalnej, 

załącznik: uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu spółdzielni socjalnej

• uchwalają statut spółdzielni socjalnej, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i podejmują uchwałę o jego przyjęciu,

załącznik: uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej

• dokonują wyboru organów spółdzielni,

• podejmują uchwałę o powołaniu zarządu,

załącznik: uchwała walnego zgromadzenia o wyborze zarządu

• sporządzają listę członków założycieli spółdzielni socjalnej,
• sporządzają protokół z zebrania założycielskiego.

załącznik: protokół z założycielskiego walnego zgromadzenia

Krok IV Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni.

Podstawowym formularzem służącym zgłoszeniu wpisu spółdzielni socjalnej do KRS jest formularz KRS-W5. Natomiast obligatoryjnymi załącznikami do tego formularza są druki:
KRS-WM - dotyczący przedmiotu działalności (na którym wpisujemy kody działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wraz z opisem),
KRS-WK - służący zgłoszeniu osób zasiadających w organach podmiotu (czyli zarządu 
i ewentualnie komisji rewizyjnej lub innych organów przewidzianych w statucie) 
i sposobu reprezentacji zgodnie ze statutem naszej spółdzielni.
Do wniosku o rejestrację należy dołączyć wszystkie podjęte na zebraniu założycielskim uchwały, listę obecności, statut oraz odpowiednie zaświadczenia potwierdzające, 
że założyciele spółdzielni socjalnej należą do grup wymienionych w ustawie jako uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej. Oprócz tego wszyscy członkowie zarządu spółdzielni zobowiązani są do złożenia uwierzytelnionych notarialnie podpisów – procedury tej można dokonać bezpłatnie przed pracownikiem sądu. UWAGA: wniosek do KRS musimy złożyć w ciąu 7 dni od zebrania założycielskiego!!! 

załącznik: opis planowanego przedsięwzięcia

krs – wh

krs – wk

wn – o

krs – wm

krs – w5

Pamiętajmy, że zwolnienie z opłat przy rejestracji spółdzielni socjalnej w KRS jest pomocą publiczną, w związku z tym mamy prawo ubiegać się o dokument zaświadczający otrzymaną pomoc de minimis: 

informacja o otrzymanej pomocy de minimis

- zaświadczenia potwierdzające status założciela spółdzielni socjalnej: 

zaświadczenie o zarobkach

zaświadczenie pcpr - niepełnosprawność

zaświadczenie cis - potwierdzające status osoby zamierzającej utworzyć spółdzielnię socjalną

zaświadczenie ops - bezdomność

zaświadczenie pcpr - uchodźctwo

zaświadczenie zlo - uzależnienie

zaświadczenie zoz - uzależnienie

zaświadczenie pup - bezrobocie

Należy pamiętać, że oprócz zamieszczonych tu dokumentów może okazać się niezbędne dostarczenie na żądanie sądu innych dokumentów w zależności od specyfiki naszej spółdzielni.
• Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna swoją działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania. Jeżeli spółdzielnia chce zacząć działalność w późniejszym terminie niż moment zarejestrowania, powinno być to zaznaczone w odpowiedniej uchwale. 
• Jeżeli spółdzielnia stara się o środki z Funduszu Pracy powinna przed złożeniem wniosku do KRS (czyli przed nabyciem osobowości prawnej) złożyć wniosek do PUP lub PFRON o dotację). 

załącznik: pup – przykładowy wniosek – założenie spółdzielni

załącznik: oświadczenie o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z funduszu pracy na założenie spółdzielni socjalnej

załącznik: zaświadczenie z pup - bezrobocie

Krok V Kontakt z urzędami.

• Rejestracja działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym (numer NIP), 

załącznik: nip-2

• w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłoszenie spółdzielni w ZUS jako płatnika składek, 

załącznik: zus zua (zgłoszenie pracownika do zus)

załącznik: zus zpa (zgłoszenie płatnika składek - pracodawcy - do zus)

• wystąpienie o nadanie REGON. 

załącznik: rg - 1

załącznik: rg-rd (załącznik do rg-1)

Jednocześnie... 
• otwieramy rachunek bankowy (o rachunku informujemy ZUS i Urząd Skarbowy, a także PUP, jeżeli spółdzielnia stara się o dotację); 
• zakupujemy pieczęcie firmowe z nazwą spółdzielni, adresem oraz numerem NIP i REGON.

Pozostałe załączniki:

zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (vat-r)

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (zus zza)