Zapytanie ofertowe 21/SZ/FRES/2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję" nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 5/RPO/9.4/PWSESSW

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że na zapytanie ofertowe nr 5/RPO/9.4/PWSESSW nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.4/PWSESSW

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, że na zapytanie ofertowe nr 4/RPO/9.4/PWSESSW nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki zapytania ofertowego nr 20/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 20/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję –tu zostaję" nie wyłoniono żadnego wykonawcy.

Subskrybuje zawartość