PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego do uczestnictwa w płatnych stażach zawodowych. Wsparcie obejmuje również kurs zawodowy oraz doradztwo specjalistyczne.

Do współpracy zapraszamy także organizacje i instytucje, które są zainteresowane organizacją
6 miesięcznych staży w swojej firmie.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 roku życia - bierne zawodowo (nie pracujące i nie uczące się)  bądź zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (III profil pomocy).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.4/PWESSW z dnia 19.05.2017r.

W związku z realizacją projektu pn.

Zapytanie ofertowe 2/RPO/9.4/PWESSW z dnia 17.05.2017r.

W związku z realizacją projektu pn. „Program Wsparcia Sektora Ekonomii Społecznej Subregionu Wałbrzyskiego”  nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Noclegi ze śniadaniem dla uczestników warsztatu oraz trenerów.
  2. Catering (obiady, kolacje, przerwy kawowe) dla uczestników warsztatu oraz trenerów.
  3. Wynajem Sali dla uczestników warsztatów

Wyniki zapytania ofertowego nr 12/SZ/FRES/2017

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 12/SZ/FRES/2017 w ramach projektu "Nie emigruję –tu zostaję" wyłoniono następującego wykonawcę:

Ośrodek Szkolenia Technicznego sp.zo.o,  pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych

Dotyczy zapytania ofertowego 12/SZ/FRES/2017 z dnia 10.04.2017

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 12/SZ/FRES/2017 informujemy, że został wydłużony termin składania ofert do 26.04.2017.

W załączniku przesyłamy zaktualizowane zapytanie ofertowe. Załączniki do zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Subskrybuje zawartość